Pozostałe usługi

Kancelaria oferuje pomoc prawną w formie porad i konsultacji prawnych, pisemnych opinii prawnych, sporządzania dokumentów, a także reprezentowania klientów przed sądami i organami administracji.
Kancelaria oferuje usługi w następujących gałęziach prawa:

Prawo cywilne

Kancelaria zajmuje się m.in sprawami:

  • Wypadków komunikacyjnych i odszkodowań,
  • Ochrony dóbr osobistych i uzyskania zadośćuczynienia,
  • Odszkodowań z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów,
  • Obrotu nieruchomościami,
  • Zasiedzenia, ustanowienia służebności,
  • Negocjowaniem i przygotowywaniem umów,
  • Spadkowymi i o zachowek.
Prawo pracy

Czynności związane z zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę oraz innych umów wynikających ze stosunku pracy, a także obsługa prawna klientów w związku ze sporami sądowymi. 

Prawo gospodarcze

Obsługa prawna związana z funkcjonowaniem spółek oraz prowadzoną działalnością gospodarczą.

Prawo autorskie i Prawo prasowe

Sprawy dotyczące ochrony autorskich praw osobistych i majątkowych, a także sprawy związane z naruszeniem prawa spowodowanym opublikowaniem materiału prasowego i dochodzeniem roszczeń z tym związanych.

Windykacja należności i postępowanie egzekucyjne

Dochodzenie roszczeń w postępowaniu sądowym oraz przygotowywanie dokumentów w ramach postępowania egzekucyjnego, a także nadzór nad przebiegiem tego postępowania.

Postępowanie administracyjne

Reprezentacja podmiotów przed organami administracji w postępowaniach o wydanie decyzji, zezwoleń, koncesji i innych aktów administracyjnych oraz w postępowaniach sądowych przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Zapraszamy do kontaktu

ul. Grenadierów 30B lok. 9
04-062 Warszawa

Wszelkie Prawa zastrzeżone - Marcin Kluś